سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بی بی نرگس معاشری – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ایران
وحیده ابوالحسن نژاد –
مینا بهدانی –
الهام سبزه بین –

چکیده:

امروزه انسان درزندگی روزمره و شغلی خودهرچه بیشتر تحت تاثیر اشفتگی های ناخوشایند اکوستیکی یعنی صدا با شدت های مختلف قرارمیگیرد باتوجه به اینکه صدای محیط کارامری اجتناب ناپذیر است این مطالعه با هدف تعین میزان ازردگی ناشی ازصدا ووضعیت سلامت پرسنل صنعت کاشی انجام گرفت دراین تحقیق ازمقیاس ۱۰ درجه ای ازردگی ناشی ازصوت و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 جهت بررسی میزان ازرده شدن افراد ووضعیت سلامت عمومی آنان استفاده گردید همچنین متوسط تراز فشارصوت درایستگاه های مشخص درسالن تولید کاشی با استفاده از صداسنج پیشرفته مدل cel مورد سنجش واقع شد داده ها پس ازورود به کامپیوتر با استفاده ازنرم افزار اماری sPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت دربررسی میزان آزردگی ناشی ازصدا نیز ۶۲درصد ازافراد مورد برسی دچارازردگی ناشی ازمواجهه با صوت بوده اند میانگین نمره کل سلامت عمومی افراد ۴/۵± ۲۸/۶ و ۶۰/۶درصد افراد ازنظرسلامت عمومی دروضعیت نامطلوب بسرمی بردند. اختلاف معنی داری برای میانگین نمره کل و حیطه های سلامت عمومی درافراد با سطوح مختلف ازردگی وجود نداشت