سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین حلاجیان لنگرودی – دانش اموخته دانشگاه آزاداسلامی واحدچالوس دانشکده فنی مهندسی چالوس ایران
کورس نکوفر – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدچالوس دانشکده فنی مهندسی چالوس ایران

چکیده:

امروزه مسئله آبشستگییکی از مسائل مهم در علممهندسی رودخانه و مهندسیسواحل میباشد. به طوری که اکثر تخریب ها در اثر وجود این پدیده به وقوع میپیوندند. آبشستگی درواقع نوعی فرسایش در اطراف پایه ها میباشدکه در اثر جریان هایپیچیده گردابی رخ داده و به صورت کلی باعث ایجاد یک گودال در اطراف پایه های پل میشود. قرارگیری سازه ها یمختلف در مسیرجریانات رودخانهای مستلزم تعبیه پایهها ی در این مناطق بوده که عملاً اینپایهها در معرض پدیده آبشستگی قرارخواهند داشت. پایهپ له ا از جمله سازه هایی هستندکه تحت تأثیر پدیده آبشستگی قرارمی گیرند. تعیین عمق آبشستگی از اینجهت دارای اهمیتمی باش که اولاً بیانگر میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف سازه بوده و ثانیاً در طراحی ابعاد فونداسیون سازه هاییکه در مسیرجریان آب قرار دارند نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.بنابراین بسیاری از محققان به روشهای آزمایشگاهی روی آوردند و نتایج آزمایشهای خود را در غالب روابط تجربی و نیمه تجربی ارائه دادند. اما ساختن مدلهای آزمایشگاهی مستلزم صرف وقت و هزین ههای زیادی است و در ضمن نمیتوان نتایج حاصل از آزمایشات را به راحتی برای شرایط واقعی در نظر گرفت. در این تحقیق، پایه های پل با مقاطع دایرهای و مربعی توسط نرم افزار SSIIM مد ل ساز ی خواهد ش د و سپس چگونگی جریان اطراف پایه های پل و مکانیزم تغییرات آن مورد بحث قرار م یگیرد و با استفاده از داده های موجود عملکرد قطر پایه پل دایرهای و مربعی شکل و تأثیر داد ههای مربوط بررسی خواهند شد و درنهایت به تحلیل نتایج به دس تآمده و مقایسه آن ها با نتایج قبلی خواهیم پرداخت