سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نغمه راداکریشنا – متخصص داخلی بیمارستان آدلایت استرالیا MBchB Medical- registratore University of Adenlite
ملیحه پورشعبان مازندرانی – کارشناس بهداشت محیط.
هیوا حسینی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

تصفیه خانه های فاضلاب، منبع مهم تولید بیوآئروسلها محسوب میگردند. غلظت بیوآئ سرلوها تحت تأثیر شرایط آب و هوایی، فصل و فاصله از منشأ قرار میگیرد. باکتریوآئروسلهای منتشر شده از تصفیه خانه های فاضلاب ب رای کارکنان و همسایگان، خطرناک میباشند. روش: مطالعه تحلیلی و نمونه برداری مقطعی است که در بازه زمانی پاییز ۱۳۸۸ لغایت تابستان ۱۳۸۹ انجام گردید .اثرات بهداشتی بیوآئروسلها در بین کارکنان تصفیه خانه با استفاده از چک لیست تو سط پزشک متخصص بررسی شد .باکتریوآئروسلها در هوای داخل تصفیه خانه، توسط نمونه بردار اندرسون در هشت روز از سال جمع آوری گردید نمونه ها جهت شمارش بشقابی استاندارد، کل کلیفرمهاکلیفرمهای مدفوعی، و استرپتوکوکهای مدفوعی آزمایش شدند .نمونه گیری فاضلاب نیز همزمان انجام گرفت و پارامترهای فوق اندازه گیری شد .در مجموع ۲۰۴۸ آزمایش بر روی نمونه های مربوط به هوا و فاضلاب انجام گرفت.داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: در اکثریت کارکنان تصفیه خانه اثرات سوء ناشی از استنشاق بیوآئروسلها مشاهده شد . باکتیروآئروسل ها شامل کلیفرمهای مدفوعی، کل کلیفرمها و استرپتوکوکهای مدفوعی میشدند واندازه آنها در گستره ۸/۲ تا کمتر از ۱/۰ میکرون (μm) قرار داشت. حداکثر میزان آئروباکتریها ۱۵۳۷CFU/m3 و حداقل آن ۴CFU/m3 تعیین گردید . ا سترپتوکوکها از عمده ترین گونه ها بودند. هاضم هوازی لجن بیشترین و زلالسازهای ثانویه کمترین پراکنش را داشتند . میانگین غلظت باکتریوآئروسلها در تابستان بسیار کمتر از زمستان بود. نتیجه گیری: با توجه به مشاهده عوارض بهداشتی ناشی ازاستنشاقب یو آئروسلها در کارکنان حضور غلظتهای بالایی از باکتریوآئروسلها در لزوم و اتخاذ تدابیری در راستای پیشگیری از پخش این آلاینده ها در محیط ا حساس میشود .همچنین بایستی لوازم حفاظت شخصی در اختیار کارگران گذاشته و آنان را به استفاده از این لوازم ملزم و توجیه نمود.