سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی ارونقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
اکرم عباسپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

آبشستگی پایههای پل از مباحث مهم در هیدرولیک رسوب بشمار میرود. در اثر آبشستگی حفرهای در اطراف پایه پل ایجاد میگردد و پایداری آنرا تضعیف میکند و ممکن است در اثر یک سیل بزرگ ویران گردد. برخورد جریان آب به پایه پل و جدائی آن عوامل اصلی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل به حساب می آیند . امروزه با توسعه نرم افزارهای مهندسی CFD و شبیهسازی عددی، الگوی جریان اطراف پایه پل نیز مورد مطالعه قرار میگیرد. الگوی جریان اطراف پایه پل شامل پروفیل سطح آب، توزیع سرعت، توزیع سرعت برشی و توزیع تنش برشی میباشد. در این تحقیق میدان فعالیت جریانهای ثانوی در اطراف پایه پل که عمدتا گردابها هستند با CFD و با معیار پروفیل توزیع سرعت بررسی گردید. با بررسیهای صورت گرفته شعاع میدان فعالیت گردابها ۵ برابر قطر پایه پل و عرض حداقل کانال آزمایشگاهی برای بررسی پارامترهای آبشستگی اطراف پایه پل استوانهای ۱۰ برابر قطر پایه استخراج گردید که این نتیجه با بررسیهای آزمایشگاهی محققین دیگر مورد تایید واقع شد.