سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه مهرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی
حبیب حکیمزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

دراین تحقیق الگوی جریان اطراف پایه با مقاطع دایره و بیضی بصورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است این نرم افزار معادلات جریان را به روش حجم محدود و الگوی مرکزیت سلول حل می نماید جهت شبکه بندی میدان محاسباتی از شبکه های چهارضلعی استفاده شده است این شبکه ها با استفاده از پیش پردازنده گمبیت تولید شده و سپس میدان محاسباتی با نرم افزار فلوئنت تحلیل شده است آشفتگی جریان با استفاده از مدل K-e در محاسبات لحاظ شده است نتیجه محاسبات گویای آن است که با تغییر مقطع از دیاره به بیضیدر یک جریان اشفته جریان از اطراف پایهبا آشفتگی کمتری عبور می کند هرچه نسبت اقطار بیضی افزایش پیدا می کند از شدت آشفتگی کاسته می شود.