سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شیشه ساز – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
بابک مهدی پور – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش اجزاء محدود (نرم افزار Ansys11و با استفاده از مکانیک شکست الاستیک خطی میدان تنش در اطراف ترک در محل اتصال لولههای پلیاتیلنی مدفون کهجهت انتقال گاز مورد استفاده قرار میگیرند بررسی شده است. لولهپلیاتیلن مورد تحلیل از جنسPE100 و دارای نسبت قطر به ضخامت ۱SDR11) میباشد. همچنین عمق پوشش لوله برابر ۱/۲ متر در نظر گرفته شده است. در مدلسازی اثر نیروهای وارد شده بر لوله (فشار ناشی از وزن خاک، فشار داخلی، فشار ناشی ازوزن وسیله نقلیه عبوری از روی سطح وهمچنین تنشهای حرارتی) لحاظ شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که برای ترکهای محیطی در محل اتصال لوله ضریب شدت تنش با افزایش طول جلوی ترک دچار تغییرات جزئی شده اما به شدت به طول ترک وابسته میباشد. همچنین نشان داده شده است که ضرایب شدت تنش در ترکهای محوری تابع تغییرات دما و آزادی حرکت لوله در جهت طولی است و در حالتی که لوله در جهت طولی مقید باشد با کاهش دما به سرعت افزایش مییابد