سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا آذرهوش – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری، دانشکده فنی، دانشگاه
غلامحسین حامدی – دانشجوی دکتری عمران – راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه
فریدون مقدس نژاد – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی ام

چکیده:

تقاطع های درون شهری از لحاظ ظرفیت، سطح سرویس و ایمنی به عنوان مکا نهای بحرانی در شبکه راه ها محسوب می شوند. در تقاط عهای چراغ دار درون شهری تخلف از چراغ قرمز به عنوان عامل اصلی تصادفات شناخته شده است. در این پژوهش تاثیر پارامتر هایی همچون سن، جنسیت، زمان رخداد تخلف، مدت زمان اخذ گواهینامه و نوع وسیله نقلیه که بر میزان تخلف از چراغ قرمز موثر می باشند، بصورت موردی برای شهرستان رشت بررسی شده است. نتایج نشان م یدهد که بازه ۳۴ سال بوده است و بیشتر تخلفات صورت گرفته – سنی بیشتر تخلف کنندگان ۲۵ بین رانندگان مرد می باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که بیشترین تخلفات معمولاً در بازه زمانی بین ۱ تا ۲ بعدازظهر رخ می دهد. از میان رانندگان آن دسته که از تاریخ اخذ گواهینامه آنها ۴ سال گذشته بیشترین تخلف را انجام داد هاند و بیشترین آمار تخلفات از میان انواع وسایل نقلیه دسته سواریها میباشد.