سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر شیرزاد – دانشگاه تهران
مسعود تابش – دانشگاه تهران

چکیده:

یکی ازاجزای مهممدلها تحلیل هیدرولیکی مبتنی برفشار شبکه های توزیع آب HDSM رابطه فشار – دبی بکاررفته درمعادلات جریان می باشد که دردقت این مدلها تاثیر گذار است تاکنون روابط فشار دبی متعددی جهت استفاده درمدلهای HDSM ارایه شده و هیچگونه مطالعه میدانی درخصوص میزان صحت و دقت این روابط صورت نگرفته است دراین تحقیق با اندازه گیری میدانی دبی قابل برداشت از شیرهای مختلف به ازای فشارهای هیدرولیکی متفاوت درشبکه توزیع آب شهر ارومیه نسبت به بررسی روابط فشار دبی ارایه شده تاکنون اقدام شد نتایج بدست آمده نشان داد که اگرچه دبی قابل برداشت دریک فشار هیدرولیکی مشخص بسته به نوع شیر متغیر است ولی منحنی های تغییرات دبی خروجی از شیرهای مختلف درمقابل فشار هیدرولیکی فرم یکسانی دارند و تقریبا از یک رابطه مشخص تبعیت می کنند.