سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حامد میرحسینی – عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لر
بهرام کمره ای – عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لر
مهدی بیرجندی – عضو هیأت علمی گروه آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

ذرات معلق یکی از مهمترین الاینده های هوا هستند که به ازای افزایش هر ۱۰ میکروگرم بر متر مکعب از آن در هوا ، میزان مرگ و میر ۱ تا ۳ درصد افزایش می یابد . مطالعه حاضر با هدف میزان آلودگی ذرات معلق در هوای شهر خرم آباد انجام گردید. مواد و روشها : این مطالعه بصورت مقطعی و از نوع توصیفی می باشد که در فاصله یکسال ( از فروردین تا اسفند ۸۷ ) انجام شد. نتایج با از آزمون آنالیز – واریانس و مقایسه زوجی شفه و آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در طول دوره اندازه گیری ، حداکثر غلظت ۲۴ ساعته ذرات معلق مربوط به ایستگاه شمشیر آباد با میانگین غلظت PM10 و PM2.5 به ترتیب برابر با ۱۲۰/۹ و ۱۰۱/۰۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده است . مقایسه میانگین غلظت ذرات PM10 و PM2.5 در فصول مختلف نشان می دهد که بین میانگین غلظت ذرات فوق در فصول مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد ( ۰/۰۰۱ < P ). بحث و نتیجه گیری : مقایسه سالانه میانگین غلظت PM10 و PM2.5 با مقدار استاندارد نشان می دهد که علیرغم بالاتر بودن میانگین غلظت ذرات معلق در فصل تابستان ، ولی د رمجموع میانگین غلظت ذرات فوق پایین تر از حد استاندارد است.