سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مشکل اصلی در استفاده از حسگرهای تشخیص آلودگی در شبکه ها ی تو زیع آب آشام یدنی هز ینه ها ی بالا ی خر ی د،نصب و نگهدار ی این نوع حسگرها است . به علاوه با ید حداکثر حفاظت از سلامت جامعه م یسر و تشخ یص آلودگ ی با سرعت کاف ی انجام شود . اهداف طراح ی که در ا ین مطالع ه مورد بررس ی قرار م یگیرند عبارتند از ماکزیمم کردن درست نمایی تشخ یص و م ینیمم کردن زمان مورد انتظار برا ی تشخ یص. در اینجا فرمولاس یون جد یدی ارائه شده که هر دو هدف ذکر شده را در یک تابع هدف ادغام م یکند و سپس با استفاده از الگو ریتم ژنت یک مسئل ه به ینه ساز ی را حل میکند. در روش دومی که برای حل این مسئله ارائه شده، با ارائه یک الگوریتم مجزا و با استفاده از NSGA II اقدام به بهینه سازی همزان و مجزای اهداف طراحی شده است