سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دکترای آبشناسی هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
یاور کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهر
سعید رضائیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم ت
سیدهاشم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم ت

چکیده:

منطقه موردمطالعه با وسعت ۳۴۴۸ کیلومتر مربع در شمال استان همدان واقع شده است به منظور بررسی کیفیت آب در دشت کبودرآهنگ تعداد ۲۸ نمونه آب از چاههای منطقه جمع اوری شده و برای تعیین پارامترهای هیدروشیمیایی شامل کاتوینهای اصلی سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، آنیون ها کلر، کربنات، بیکربنات و سولفات ، هدایت الکتریکی EC و اسیدیته PH مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند با استفاده از تحلیل داده های اماری نمودارهای شولر و پایپر محاسبه نرخ جذب منیزیم MAR درصد سدیم انحلالی SSP بیکربنات سدیم باقیمانده RSBC شاخص تراوایی PI نسبت کلی KR و نرخ جذب سدیم SAR تیپ های غالب آب زیرزمینی دشت محل تغذیه و تخلیه مشخص شدند. با بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده های آماری و مقایسه آنها با استانداردهای موجودنقاط دارای پتانسیل مناسب و نامناسب برای استفاده شرب تعیین گردید.