سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر پور حقی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه بررسی های مکانی سطح آبهای زیرزمینی از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است یک یاز روشهای مهم دربرآوردسطح آب زیرزمینی درونیابی است هدف ازاین تحقیق این است که توانایی مدل های مختلف روشهای زمین آمار روش کریجینگ و کوکریجینگ را دردشت الشتر مورد بررسی قراردهیم و دراخر یک روش درونیابی مناسب را برای براورد سطح آب زیرزمینی دشت الشتر معرفی کنیم تحقیقات دردشت الشتر با ۲۱ چاه مشاهده ای که همگی دارای آمار سالانه هستند انجام گرفت معیارهای ارزیابی دراین پژوهش متوسط قدرمطلق خطا متوسط خطای اریب ریشه میانگین مربعات خطا و انحراف استانداردهای عمومی است با تحلیل مکانی تغییرات سطح آب زیرزمنیی روش کوکریجینگ ساده با مدل دایره ای با متوسط قدرمطلق خطا ۰٫۰۰۰۱ متوسط خطای اریب ۰٫۰۳۴۷ ریشه میانگین مربعات خطا۰٫۰۴۵۱ و انحراف استاندارد ۲۰٫۳ انتخاب شد و روشهای کوکریجینگ عمومی و ساده درمرتبه های بعدی قرارگرفتند.