سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله پیاهو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه
عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پروین دهقان – دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه

چکیده:

کاربرد میکروارگانیسم های زنده در غذاها سابقه طولانی دارد پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که درصورتمصرف درمقادیر کافی اثرات سلامت بخشی برروی میزبان دارند پروبیوتیک ها هم در غذاهای لبنی و هم در غذاهای غیرلبنی بکارمیروند امروزه نقش بسیاری از گونه های پروبیوتیکی درسلامتی انسان بخوبی شناخته شده است اخیرا مطالعات نشان داده اند که پروبیوتیک ها دارای اثرات کاهندگی کلسترول می باشد این اثرات دربرخی از گونه ها مشاهده شده و برخی دیگر از گونه های پروبیوتیکی در دست مطالعه است هدف ازانجام مطالعه حاضر مروری برمکانیزم های اصر پروبیوتیک ها درکاهش کلسترول سرمی بودها ست از مجموع مطالعات انجام گرفته تا به امروزمشخص می شود که پروبیوتیک ها از طریق مکانیسم هایی چون اتصال کلسترول به دیواره سلولی پروبیوتیک ها تبدیل کلسترول به کوپروستانول تولید اسید های چرب کوتاه زنجی رو نیز دکونژوگه شدن اسیدهای صفراوی کلسترول سرمی را کاهش میدهد