سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
احمدرضا احمدی –
داود نادری –

چکیده:

آویشن شیرازی با نام علمی Zataria multiflora ازگیاهان مهم دارویی ایران است دراینپژوهش تاثیر عصاره آویشن شیرازی برخصوصیات مورفولوژیک قارچ Alternaria alternata درشرایط ازمایشگاهی درغلظت های ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۵۰۰ پی پی ام مورد بررسی قرارگرفت خاصیت قارچ کشی عصاره با دو روش ترکیبات فرار VA و غذای مسموم PF بررسی شد که به ترتیب در غلظت های ۲۰۰و۵۰۰ پی پی ام عصاره گیاهی دردوروش به طور کامل از رشد قارچ جلوگیری شد همچنین غلظت های ۱۰۰و۳۰۰ پی پی ام به ترتیب دردو روش PF,VA باعث بازدارندگی ۶۵درصدی رشد قارچ شدند عصاره آویشن شیرازی درغلظت های ۵۰۰و۳۰۰ پی پی ام دردوروش VA,PF دارای خاصیت قارچ کشی و بقیه غلظت ها خاصیت قارچ ایستایی نشان داد درآزمون تندش کنیدی ها غلظت ۵۰۰ پی پی ام بطور کامل از جوانه زنی دیکتیوسپورها درمحیط کشت مایع جلوگیری کرد.