سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم پورمیدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه س
محمد فلاح اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه س
نوید رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه س

چکیده:

بهمنظور ارتقای عملکرد لرزهای اتصالات خمشی فولادی اغلب از ورقهای پشتبند استفاده میشود و اینگونه اندیشیده میشودکه تنشکششی در جوش شیاری پیوند دهندهی بال تیر و ستون بدلیل افزایش ممان اینرسی در مجاورت ستونکاهش مییابد. چنین تفکری توسط لی با انجامآزمایشاتی مورد تردید واقع شد و نتایج نشان داد مفصل پلاستیک، در نوک پشتبند ایجاد میشود و تئوریکلاسیک تیر، که تیر و پشتبند را بعنوان یک مقطع یکپارچه در نظر میگیرد، نمیتواند به نحو موثری مکانیزم انتقال نیرو در اتصال تقویت شده را پیشبینیکند و در این مکانیزم انتقال نیرو، برش معکوس رخ میدهد. بنابراین لی بر پایه نتایج مطالعات خود مدل المان خرپایی را برای اهداف طراحی پیشنهاد نمود و با مقایسه نتایج آزمایشگاهی به درستی روش خود پی برد.