سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش ژئوتکنیک
فرزین کلانتری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود قضاوی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

خرابی سازه ای شمع های عبور کننده از لایه های خاک با پتانسیل روانگرایی دربسیاری از زلزله های بزرگ اخیر مشاهده شده است بررسی ها نشان داده اند که لنگرهای خمشی یا نیروهای برشی اعمال به شمع ها بسیار بیشتر از مقادیر پیش بینی شده در طراحی و یا آیین نامه ای آنها بوده است همه آیین نامه های طراحی به ظاهر ضریب اطمینان بالایی را در بارهای اعمالی و یا مقاومت مصالح درنظر می گیرند درواقع نیروهایی که درطراحی منظور می شوند با توجه به ضریب اطمینان موجود در طرح بیشتر از نیروهای پیش بینی شده است بنابراین قاعدتا نباید شاهد هیچگونه گسیختگی و خرابی در شمعها باشیم لذا ممکن است روشهای طراحی همخوانی مناسب با سازوکار فیزیکی که موجب شکست شمع می شود نداشته باشند و اساسا مکانیزم گسیختگی درنظر گرفته شده اشتباه باشد روشهای طراحی موجود برای شمع ها از قبیل JRA ژاپن API آمریکا eurocode اروپا و .. بیشتر برمبنای خمش استوار است کهاین خمش دراثر نیروی اینرسی و جابجایی نسبی شمع و خاک بوجود می آید.