سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا محیطی اصلی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر قره آغاجی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن شنبه – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از انواع نخهای چند جزئی، نخ مغزی دار است که از دو جزء فیلامنت در مرکز نخ و الیاف کوتاه در رویه تشکیل شده است . خواص کششی و پدیده پارگی نخهای مغزی دار بستگی به پارامترهای نخ شامل نوع الیاف جزء رویه و مغزی، درصد جزء رویه و مغزی ، پارامترهای تولیدی و همچنین شرایط آرمایش دارد . در این تحقیق، جهت تحلیل رفتار کششی نخهای مغزی دار بر مبنای منحنی نیرو – ازدیاد طول ، نمونه هایی با مغزی فیلامنت نایلون ۴۰ و ۱۰۰ دنیر و جزء رویه پنبه، اکریلیک و پلی استر تولید شد . همچنین ناحیه پارگی نخهای مغزی دار در اثر نیروهای کششی محوری مورد ارزیابی قرارگرفت . منحنی نیرو – ازدیاد طول و ناحیه پارگی نمونه های مختلف ، نشان دهنده تاثیر نوع و در صد جزء رویه و مغزی بود. علاوه براین، نمونه نخهای تولید شده با جزء رویه پنبه در طولها ی۵۰۰،۲۵۰ ،۱۲۵ میلیمتر و سرعتهای۷۰۰،۴۰۰ ،۲۰۰،۱۰۰میلیمتربردقیقه مورد آزمایش قرارگرفتند. بررسیهای آماری صورت گرفته نشان داد که استحکام تا حدپارگی نخهای مغزی دار آزمایش شده در شرایط مختلف، اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند.