سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب حسینی دستگردی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی سهند
سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
اقبال صحرایی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

از آنجایی که تشکیل توده های آسفالتنی موجب رسوب گذاری آن در فرآیندهای مختلف تولید، انتقال و بازیابی نفت خام می شود، تعیین دقیق مکانیزم تشکیل توده آسفالتین به منظور ارائه راهکارهای جلوگیری شکل گیری آن، دارای اهمیت فراوانی است. از این رو محققین سه مدل برای مکانیزم تشکیل توده آسفالتنی در نظر گرفته اند مدل مایسلی/کلوئیدی، مدل پلیمری و مدل ین اصلاح شده در مدل کلوئیدی، آسفالتین ها، ذرات کلوئیدی در فاز جامد هستند که بوسیله رزین ها در محلول معلق مانده اند. در مدل پلیمری، توده ها ماکرومولکول هایی از آسفالتین ها و رزین ها هستند و رسوب در اثر یک انتقال فازی صورت می گیرد. در حالی که مدل کلوئیدی رایج ترین مدل در نظر گرفته شده برای آسفالتین در نفت خام است در سال های اخیر مدل ین اصلاح شده بسیار مورد توجه قرار گرفته است با استفاده از این مدل به خوبی می توان سه مرحله وجودی آسفالتین یعنی مولکول، نانو توده ها و خوشه های آسفالتنی را توضیح داد. اما این مدل علیرغم نکات مثبت دارای کاستی هایی است این مدل تاثیر رزین بر تشکیل توده را به خوبی بیان نکرده است در حالی که بسیاری از مطالعات نشان می دهند که همزمان با نانو توده ها ذرات بزرگتر نیز در نفت خام وجود دارند، مدل ین تا قبل از غلظت بحرانی هیچ ذره بزرگتر از نانو توده را پیش بینی نمی کند