سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید آریامند – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

اساس کاربرد بویلرهای بازیاب حرارت HRSG استفاده از گرماهی حاصل از گازهای خروجی توربین گاز می باشد و بهدلیل شرایط عملکردی خاصنیازمند تمهیدات پیشرفته ای دراصول بکارگیری نگهداری و تعمیرات وب ازرسی های منظم می باشد بنابراین شناخت عوامل تخریب درتجهیزات HRSG موضوع مهم و قابل توجهی است برای سهولت دراین امر بررسی و شناخت مکانیزم های تخریب اجتناب ناپذیر خواهد بود دراین مقاله به مطالعه و شناخت تعدادی از مکانیزم های رایج خرابی درسیستم HRSG همچون اورهیت شدن کوتاه مدت و بلندمدت جوشکاری غیرهمجنس خوردگی ناشی از شتاب جریان سیال، ترک ناشی از تنش درمحیط خورنده و ترک ناشی از خستگی درمحیط خورنده پرداخته می گردد.