سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قنادشیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهن
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین جلالی فر – دانشیار بخش مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ذخیرهسازی زیرزمینی محصولات هیدروکربوری در مغارهای سنگی بدون پوشش، از رایجترین روشهای ذخیره سازی انرژی در عصر حاضر به شمار میرود. انواع مختلفی از محصولات هیدروکربوری می تواند در این نوع مغار ها ذخیره شود، برای مثال نفت خام، بنزین و گاز نفتی مایعLPG) از جمله مسائل مرتبط با ذخیرهسازی نفت و گاز درون این نوع مغارها، نشت گاز از میان شکستگیهای موجود در تودهسنگ اطراف مغار میباشد. در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر نشت گاز از درون مغار ذخیرهسازی مورد مطالعه قرار گرفت و به معرفی شاخص استحکام گاز درون مغار GCTI)و شباهت های آن با شاخص کیفی توده سنگQ) پرداخته شد. همچنین مکانیزم نشت و حرکت گاز و شرایط هیدرولیکی جهت محدود ساختن گاز درون مغار مورد بررسی قرار گرفت. بررسیها نشان داد که میتوان با انجام مطالعات موردی بر روی پارامترهای مؤثر در نشت گاز از مغارهای ذخیرهسازی موجود، به تعیین شاخص استحکام گاز درون مغار پرداخت. همچنین یک سیستم طبقه بندی مشابه با سیستم طبقهبندیQجهت استفاده در مقاصد عملی توسعه داد