سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زینی وند – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در جریان متغیر تدریجی سطح آب نسبت به عمق نرمال تغییر می کند. در این تغییر پروفیلهایی ایجاد می گردد که قوانین حاکم بر این پروفیلها همان روابط حاکم بر جریان متغیر تدریجی هستند. در این تغییرات و در پروفیلهای خاصی بر اساس روابط حاکم، انرژی ویژه می تواند بازیافت و ذخیره گردد. این انرژی ذخیره شده در رودخانه ها می تواند شرایط خاصی ایجاد کند و می تواند احتمال آبشستگی را بالا ببرد و باید در این مکانها، تدابیر خاصی اندیشیده شود. لذا در این تحقیق ابتدا تمامی پروفیلهای جریان متغیر تدریجی بررسی گردیده و آنهایی که انرژی را بازیافت و ذخیره می کنند معرفی می گردند.در ادامه این پروفیلها دررودخانه و در محل سازه های ایجاد شده بررسی می گردند،همچنین انواع فرسایش و روشهای کنترل آنها بیان می گردد و ارتباط مستقیم این فرسایش با انرژیذخیره شده ناشی از نوع پروفیل، بیان می گردد. در خاتمه از نتایج حاصل از این بررسی در جهت استفاده کاربردی جهت کنترل یا جلوگیری از فرسایش در محل سازه های مهندسی رودخانه استفاده کاربردی بعمل می آید