سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه ثمره هاشمی – دانشجوی دکتری گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
صدیقه انوری تفتی – دانشجوی دکتری گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
علی باقری – استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منابع آب زیرزمینی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آبهای سطحی و بارندگی تغذیه می شوند که با توجه به تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی های اخیر، استفاده پایدار از این منابع در گروی بهره برداری صحیح از آنهاست. اخیراَ در بسیاری از مناطق مختلف کشورمان، برداشت آب از منابع زیرزمینی از میزان تغذیه سالیانه آن ها بیشتر شده است که منجر به کاهش سطح سفره آب زیرزمینی گشته و اثرات منفی همانند پیشروی آب شور، نشست زمین و کاهش حجم طبیعی سفره زیرزمینی را در بر داشته است. استان همدان، از جمله استانهای کشور است که در سالهای اخیر به دلیل کاهش سطح سفره آب زیرزمینی، فرونشستهای زمین در آن مشاهده شده است. بیشتر تحقیقات موجود این مسأله را از زاویه مسایل هیدرولیکی مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله هدف، بررسی دینامیکی عوامل مختلف اقتصادی- اجتماعی است که کاهش سطح سفره آب زیرزمینی در این استان را سبب شده اند. در این راستا، ضمن شناسایی دینامیک های مربوط به مسأله، با استفاده از نرم افزار Vensim اثر اتخاذ سیاست های مختلف مورد شبیه سازی قرار گرفته است.