سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی قدمی – عضو هیئت دانشگاه مازندران، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سیده سمانه حسینی اسمعیل کلاء – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

وقتی صحبت از کیفیت محیط می شود توجه و تاکید اصلی هم چنان روی ساخت و شکل کالبدی است. موضوعی که بیش از همه در مطالعات مربوط به کیفیت محیط مورد نظر بوده همان ساخت شهر و خوانایی شکل آن بوده این مطالعات عناصر و عواملی نظیر هویت، خصوصیات و مشخصات محله ای، گویای و وضوح الگوی خیابان ها و … را در بر می گیرد. بر این اساس هدف اصلی در تحقیق حاضر با توجه به مطالعه ادبیات نظری مربوط به کیفیت محیط و چارچوب مفهومی متشکل از عوامل ۴ گانه مولفه های کالبدی موثر در کیفیت محیط شهری در ناحیه مرکزی شهر ساری صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز از طریق مطالعات و مشاهدات میدانی و تکمیل پرشسنامه با حجم نمونه ۲۵۰ نفر به شیوه تصادفی جمع آوری گردیده و با بهره گیری از آزمون (کای اسکوئر، فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشانی می دهد که سطح کیفیت محیطی در ناحیه مرکزی شهر ساری در شرایط نامطلوب قرار دارد.