سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

روح اله رضائی – استادیار
لیلا صفا – دانشجوی دکتری
پروانه صفری – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

تحقیق توصیفی همبستگی حاضر با هدف اصلی بررسی مولفههای کارآفرینی اجتماعی در تعاونیهای توسعه روستایی -شهرستان زنجان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی اعضای تعاونی توسعه روستایی نیکپی در شهرستان زنجان تشکیل میدادند ) ۱۷۱ N= ( که بر اساس فرمول کوکران، ۵۹ نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSSWin20 و LISREL8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور شناسایی عاملهای مرتبط با سازه مولفههای کارآفرینی اجتماعی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که پنج عامل ریسکپذیری و پیشگامی، نوآوری، ایدهیابی و تشخیص فرصتها، ساختار و فضای کارآفرینانه و برنامههای کارآفرینانه در حدود ۶۶/۶۸درصد از واریانس کل مولفههای کارآفرینی اجتماعی در تعاونی توسعه روستایی نیکپی را تبیین مینمایند