سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های مدیریت پسماند در بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه انجام گرفته است جهت شناسایی مولفه های مدیریت اثربخش پسماند و تحلیل عملکرد جهت تبیین فرصت ها تهدیدها نقاط قوت و ضعف طرح ها و سیاست های اعمال شده از مدل راهبردی SWOT استفاده گردید. به این منظور ابتدا نسبت به شناسایی عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار برمدیریت پسماندهای شهری اقدام و درمرحله بعد به تجزیه و تحلیل راهبردهای پیش بینی شده جهت تدوین مولفه های اثر بخش درمدیریت کارآمد پسماند ها در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد آمارهای بدست آمده نشان داد که بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه روزانه ۷۸ تن پسماند در بخش خانگی و صنعتی تولید می نماید که برای دفع این مقدار پسماند نیاز به تدابیر کارشناسانه و مدیریتی مبتنی بر اصول مهندسی و زیست محیطی می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که مدیریت پسماند دربخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه از نظر عوامل درونی ضعیف عمل کرده درحالیکه ارزیابی عوامل خارجی نشان میدهد که با توجه به امتیاز کسب شده در وضعیت فعلی با تقویت فرصت ها و رفع تهدید ها می تواندب ه خوبی عمل نماید.