سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیبه نصیری خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
صادق بهامین – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی – استادیار دانشگاه بیرجند
مهدی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی کاربرد سویه های مختلف سودوموناس فلورسنت بر رشد گیاهچه آفتابگردان تحقیقی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سویه های باکتری سودوموناس فلورسنت در ۵ سطح: شاهد (عدم تلقیح با بذر)، ۴۱ E، ۱۶۹E، E177، E187 بود. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد باکتری تاثیر معنی دار بر درصد جوانه زنی نداشت ولی، تاثیر معنی داری در سطح ۱درصد بر صفات رشدی گیاهچه آفتابگردان داشت. بطور کلی کاربرد سویه های مختلف باکتری سودوموناس باعث افزایش معنی دار در خصوصیات رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان شد که سویه ۱۶۹E بهترین نتیجه را نسبت به سویه های دیگر نشان داد.