سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا مشرقی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
شکراله حاجیوند – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
ساناز کریمی فرد – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
میرمهیار میرصالح پور – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مولفه های تاثیر گذار برروحیه کارآفرینی دربین دانشجویان رشته آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر می باشد داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به وسیله تکمیل پرسشنامه از بین دانشجویان سال آخر رشته آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوشتر درسال ۹۰-۸۹ گردآوری شده است روایی ابزار تحقیق به وسیله کا رشناسان و اساتید کشاورزی و متخصصان این حوزه مورد تایید قرارگرفت اعتبار پایایی ابزار نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام پذیرفت که برابر ۰/۸۹ محاسبه شد تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفادها ز مدل لاجیت و نرم افزار sPSS نسخه ۱۷ انجام گرفته است نتایج نشان میدهند که تحصیلات جنسیت وضعیت تاهل آموزش درآمد ماهیانه خانواده وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات پدربرروحیه کارافرینی دانشجویان اثر مثبت و معنی داری داشته است.