سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عرب زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
مهران مظفرجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اجتنابناپذیر بودن وجود گشودگی در دیوارهای برشی، رفتار و مقاومت برشی نهایی این نوع دیوارها از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این مقاله چندین مدل تحلیلی تحت بارگذاری افزایشی تدریجی در نرم افزار آباکوس ایجاد گردیده و رفتار و ظرفیت برشی این نمونه ها با یکدیگر مقایسه شده است. پارامتر مورد بررسی در این پژوهش، اثر موقعیت گشودگی در دیوار برشی بتن مسلح میباشد. برای صحت سنجی نتایج حاصل از نرم افزار آباکوس، مدلهای آزمایشگاهی آگودا در این نرمافزار مدلسازی گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. براساس نمونه های آگودا نمونه هایی مشابه باشرایط آزمایش طراحی گردیده و در نرمافزار آباکوس به صورت اجزا محدود ، تحلیل غیرخطی شده است. خروجیهای نرمافزار به ترتیب نمودار بار تغییرمکان و مودهای شکست نمونهها میباشند.نتایج حاکی از آن است که ظرفیت برشی نمونهها به موقعیت گشودگی، مساحت ناحیه ی مؤثر فشاری و جهت بارگذاری بستگی دارد. همچنین با توجه به اینکه جهت بارگذاری تأثیری بر ظرفیت برشی وحالت شکست نمونه دارای گشودگی ندارد ، بهترین نحوه ایجاد گشودگی در دیوار برشی به صورت متقارن میباشد