سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رشیدی – کارشناس دپارتمان گردشگری و هتلداری مرکز مطالعاتتکنولوژیکی دانشگاه
مرتضی بذرافشان – کارشناس دپارتمان گردشگری و هتلداری مرکز مطالعاتتکنولوژیکی دانشگاه

چکیده:

آگاهی جوامع از گردشگران به عنوان یک منبع درآمد ارزی قابل ملاحظه در اقتصاد یک کشور باعث شدها ست که اهمیت بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی ا جتماعی و فرهنگی پیدا کرده است و بعنوان یک صنعت تلقی می شود امروزه توسعه و برنامه ریزی گردشگری بدون شناخت موقعیت بازار و اقتصاد گردشگری و همچنین عوامل موثر بر آنها ممکن نمی باشد در سطوح مختلف برنامه ریزی نیز این مقوله مورد توجه ویژه ای قرارگرفته است تا برنامه ریزان نیز بتوانند در حالت رقابتی با ارائه راهبردهای مناسب وضعیت کنونی را در مرحله ی رشد مناسب قرار دهند دراین مقاله پس از بررسی های صورت پذیرفته و اطلاعات کسب شده به روش پژوهش کیفی و منابع کتابخانه ای وضعیت کنونی بازار استان اصفهان با دو عامل ارزش قوت کسب وکار با نمره ۱/۸۱ و همچنین میزان جذابیت های بازار گردشگری استان با کسب نمره ۱/۹۷ که با استفاده ازمولفه های خاص خود مورد آزمون قرارگرفتند با تشکیل و ترسیم ماتریس نه خانه ای خط مشی هدایتی مشخص گردید که موقعیت بازار و اقتصاد گردشگری استان در وضعیتی نسبتا مناسب واقع شدها ست.