سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه ارومیه
ظاهر احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه ارومیه
سیدحسن حسینی – هیات علمی موسسه آموزش عالی رجا
بایرامعلی محمدنژاد – استادیار و هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

آبشستگی بستر در پایین دست سازههای هیددرلیکی از قبیل دریچه ها ، سرر یزها و … یکی از مهمتدر ین موضوعات مورد توجه در علم هیدرلییک رسوب میباشد. ییی از پارامترهای مهم در ارزیابی آبشستگی، عمق آنمی باشد. در این تحقیق با ساخت یک مدل آزمایشگاهی ل استفاده از سه دبی مختلدف، آبشسدتگی رسوبات در پاییندست دریچه بررسی شده است ل نمودارهای بدلن بعدی برای تخمین مح ایجاد این آبشستگیها ارایهگردیده است. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، رلابط ل نمودارهای بدون بعد جدیدی برای محاسبه طول های مشخصه حفره آبشستگی از قبی حداکثر عمق آبشستگی ل مح لقوع آن ، مقدار آبشستگی بستر در مجاورت کفبند، حداکثر گسترش حفره، فاصله افقی انتهای کف بند تا تاج تلماسه ل ارتفاع تلماسه اراهی و با م طالعات پیشین مقایسه گردید. با توجه به لجود تشابه بین پرلفی های بی بعد حفره آبشستگی که از آزمایش های این تحقیدقبدست آمد ل با استفاده از رابطه ساده اراهه شده، میتوان شی گودال را در شرایط مختلف تعیین کرد و برای کاهش خسارات احتمایی، اقدامات لازم را انجام داد .