سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح ا… یوسفی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه اصغرزاده – کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
صدیقه مرتضوی – کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

فاضلاب بیمارستان ها یکی ازفاضلاب های بسیار آلوده وخطرناک می باشد که در صورت عدم تصفیه و دفع مناسب باعث مخاطرات بهداشتی می گردد. سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شفای بابلسر به علت مشکلات ساختاری و طراحی کاملا غیراستاندارد و مورد اخطار محیط زیست و با تعطیلی مواجه بوده است که توسط مجریان طرح مورد بهینه سازی از لحاظ طرح و ساختار و تاسیسات قرار گرفت و در طی یک سال بهره برداری و نگهداری کاملا مورد آزمایش قرار گرفت تا موفقیت طرح اثبات گردد.. این تحقیق نتایج موفقیت طرح بهینه سازی فالاب بیمارستانی مذکور را نشان می دهد. لذا هدف از این مطالعه بررسی وضعیت وکارایی سیستم تصفیه فاضلاب بهینه شده بیمارستان های شهرستان بابلسر می باشد. این مطالعه در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ برروی تصفیه خانه فاضلاب یک بیمارستان انجام گرفت ابتداء کمیت آب مصرفی وفاضلاب تولیدی بیمارستان تعیین شد سپس به منظور تعیین کیفیت فاضلاب و تعیین راندمان تصفیه خانه عمل نمونه برداری فاضلاب از قسمت های ورودی، حوضچه هوادهی وپساب خروجی تصفیه خانه صورت گرفت نمونه ها از نظر PH و TSS و MLVSS ،MLSS ،SVI ،COD ،BOD و کدورت،،EC ، کل کلی فرم وکلی فرم مدفوعی براساس کتاب استاندارد متد، آنالیز شدند.نتایج:راندمان حذف COD سیستم در حدود ۸۵% می باشد ، راندمان حذف BOD سیستم در حدود ۹۱% راندمان حذف TSS در حدود ۷۵% می باشد، نسبت MLVSS/MLSS در حدود ( ۰/۸-۰/۷ ) بوده است. میزان SVI سیستم در حدود ۴۰-۹۰ بوده است و غلظت MLSS در حوضچه هوادهی در گستره ی ( ۸۳۰۰-۴۰۰) بوده است. در دوره بررسی ومطالعه، فرآیند دارای راندمان مناسب بوده است وغلظت آلاینده ها در پساب خروجی در مقایسه با استانداردهای خروجی فاضلاب جهت تخلیه به آبهای سطحی و…در حد مطلوب بوده است.