سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سوسن رحیمی بقاء – دانشجو، کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین مرادی – دکترا ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدمحمد کریمی بهبهانی – دکترا ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

انواع تئوری های ساختاری و معانی ضمنی و عینی در مفاهیم روان شناسانه در مورد موضوع خود ارائه گردیده است. تئوری خود وساختار تولید خود ایده آل از خود واقعی، از کلیدواژه ها و تئوری های ساختاری و معانی کاربردی خانم کارن هورنای است. خود واقعی، واقعیت وجودی فرد است و خود ایده آل علائق و الگوی او برای شدن است و این در حالی است که هر دو بر موجودیت او احاطه و تسلطدارند. خود ایده آل از تجربیات زندگی، خواسته های اجتماع و مدل الگویی، اقتباس می شود. اضطراب اساسی از عدم دریافت محبت و توجه کافی در دوران کودکی ناشی میشود و احساس درماندگی و تنهایی را برای او بجا میگذارد. برای مبارزه با این حس آزار دهنده ،استراتژی درونی یا الگویی بیرونی برمیگزیند که باعث نزاع بین خود واقعی و خود ایده آل، و ایجاد خشونت و تخریب در فرد میشود .شخص عصبی از تنش های عاطفی، احساسی و محیطی هم تاثیر می پذیرد. تئوری های روانشناسانه هورنای و برخی از کلیدواژه های او که به استراتژی های درون فرد اشاره دارند عبارتند از: خشونت و تخریب، خود واقعی و خود ایده آل با توجه به تاثیرات محیطی و اجتماع.بررسی موضوع عصبیت در هورنای راهی قابل توجه در بررسی رفتارهای خشونت آمیز و تبهکاری هاست. تاکید او بر نقش بهبودبخشندهاعتماد به نفس، امنیت و آرامش محیط ، و توجه بر نقش مخرب اضطراب اساسی در تشکیل خود ایده آل حائز اهمیت است. هورنای باور دارد که همه مردم از آغاز، مولد و مثبت هستند ولی بر اثر تاثیرات محیطی تغییر ماهیت داده و خود واقعی آنها به خود ایده آل تغییر موضع می دهد. درباره این موضوع تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته و محقق بر آن است که موضوع کنش خود واقعی و خود ایده آل را در تولید رفتارهای مخرب و خشونت آمیز مورد بررسی قرار دهد.