سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زین العابدین رحمانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور ساری
امیرعباس یزدانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور ساری
مصطفی قلی زاده – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

سازمانهای امروزی حتی با برخوردار از رسالتی روشن و راهبردهایی مطلوب و ساختاری کارامد اگر بخواهند بطور کامل به اهداف خود دست یابند بهنیروی انسانی توانمند و متعهد نیاز خواهند داشت توانمندی و تخصص مقوله ایست که طی فرایند گزینش و اموزش قابل دستیابی می باشد اما موضوع تعهد و اخلاقیات در سازمان نیازمند کار فرهنگی و توجه به نگرشها و هنجارهاست که امری پیچیده و حساس می باشد پرنسل در محیطهای کاری دست به اقداماتی می زنند کهدر صورت عدم توجه و واکنش مناسب از سوی مدیریت نتایج نامطلوبی برای فرد مسئول و حتی سازمان در برخواهدداشت مسئولین ناگزیرند این امور را شناسایی و تحلیل نمایند و با اتخاذ یک عکس العمل مناسب رفتار پرسنل را نیز با اهداف سازمان همسو سازند مقاله حاضر با هدف بررسی موضوعی پول چایی در سازمان ها ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوع که دراین رابطه ارائه شده نتایج حاصل از تحقیقات در رویکرد موردنظر طی مطالعه موردی انجام شده در یک سازمان را تشریح و مورد بررسی قرار داده است تا جوانب مختلف موضوع مورد بحث را در یک مورد عملی اشکار سازد.