سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید متولی زاده نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
محمد حسینی رامشت – استاددانشگاه اصفهان
سینا صلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولژی

چکیده:

تحلیل ژئومورفولوژیک ومحاسبات مورفومتریکی درمحیط GIS درموردگنبد نمکی قم واقع درشمال غربی قم انجام گردید گنبدهای نمکی میتوانند درپخش نمک دراراضی اطراف و یا شور نمودن ابهای زیرزمینی مجاور اثرگذار باشند میزان نمک درمعرض شستشو و همچنین میان رواناب سطحی از عوامل موثر پدیده های فوق الذکر به حساب می آیند با این که گنبدهای نمکی محدودیت هایی برای منابع اب و خاک مجاور ایجاد می نماید درمقابل میتواند به عنوان منبع نمک درصنایع و کارگاه ها مورد استفاده قرار گیرند.