سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خزعلیان – گروه علم ومهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی وا
سهراب سنجابی – گروه علم و مهندسی مواد، دانشکده مواد ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ای

چکیده:

آرایه های نانولوله هایTiO2به دلیل داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب از جمله پایداری شیمیایی، غیرسمی بودن، سطح ویژه بالا و خواص فتوکاتالیستی امروزه کاربردهای متنوعی پیدا کرده اند. در این تحقیق آرایه های نانولوله هایTiO به وسیله روش آندایزینگ با استفاده ازالکترودهای پلاتین و گرافیت در الکترولیت اتیلن گلیکول حاوی آمونیوم فلئوراید و آب سنتز شدند. سپس به منظور بررسی مورفولوژی، ساختار و خواص فتوکاتالیستی آرایه های نانولوله هایTiO2سنتز شده با الکترودهای پلاتین و گرافیت از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)آنالیز پراش اشعه(XRD) X و مطالعه میزان تخریب محلول متیل اورانژ در اثر جذب طیفUVبه کمک دستگاه طیف سنجی جذبیUV-visبهره گرفته شد. طول آرایه های نانولوله هایTiO2بدست آمده با الکترود پلاتین و گرافیت در شرایط مشابه به ترتیب ۱۴٫۸۰ و ۱٫۱۴ میکرومتر بود.