سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا
ناصر حافظی مقدس – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رضا سلوکی – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
معصومه زیدعلی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی – هیدرولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آ

چکیده:

تغییرات هیدرولوژیک طبیعت به تدریج موجب تغییر موقعیت و مورفولوژی رودخانه می شود. تمایل رودخانه ها به تغییرات مورفولوژی در طی زمان، حدود یک قرن به خوبی قابل درک و اثبات می باشد. از این لحاظ رودخانه از نظر ژئومورفیک، بی تردید پدیده ای دینامیک است. بررسی مورفولوژی رودخانه جهت تعیین بازه های ناپایدار، یکی از مراحل اصلی در طرح های ساماندهی و مهندسی رودخانه به منظور کاهش اثرات تخریبی و زیست محیطی رودخانه می باشد. در این مطالعه به بررسی و تحلیل پارامترهای هندسی ۶ بازه از رودخانه سیستان به منظور تعیین بازه های ناپایدار رودخانه سیستان پرداخته شده است و نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که این رودخانه در تمامی بازه ها رفتار پایدار از خود نشان می دهد.