سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پویا شکیبا – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق (شه
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشکده آب، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

سازوکار چند شاخهای شدن و تغییر مسیر جریان و همچنین نحوه تبدیل رودخانه مئاندری به رودخانه چند شاخه مبحث مهمی از مورفولوژی رودخانهها را تشکیل م یدهد. پارامترهای اصلی تاثیرگذار در این میان عبارتند از: شیب رودخانه، دبی جریان و تغییرات آن، دبی رسوب و مشخصات آن و نسبت عرض رودخانه به عمق جریان. در این مقاله ضمن بررسی سوابق مطالعاتی در مورد نحوه تبدیل رودخانههای مئاندری به شریانی و شرایط تعادل در باز ههای شریانی رودخان هها، صحت روابط پیشنهاد شده در باز های از رودخانه جاجرود در پایی ندست سد لتیان تحقیق شده است. مورفولوژی رودخانه جاجرود در این بازه شریانی، با بررسی وضعیت پروفی لهای طولی و عرضی و دان هبندی رسوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همچنین با مقایسه عک سهای هوایی چهار سال مختلف، تغییرات و جاب هجایی مسیر رودخانه در این بازه ارزیابی شده است. مطالعات انجام شده علاوه بر تاکید بر الگوی شریانی رودخانه نشان م یدهد که برداشت اصولی از مصالح رودخان های نه تنها موجب آشفتگی رژیم رودخانه نم یشود بلکه موجب تثبیت الگوی فعلی و تعادل موضعی آن نیز م یشود.