سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا خودسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
حجت الله منصوری – اصفهان، شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد (است
مظاهر رمضانی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد (دانشجوی دکتری مه

چکیده:

استفاده از پودرهایMCrAlY نانوساختار در پروسههای پاشش حرارتی باعث بهبود مقاومت اکسیداسیون دمای بالای پوششهای حاصله میشود. از طرفی اندازه و توزیع ذرات پودرهای پاششی به طور مؤثر بر کیفیت پوشش ها تأثیرگذاراست. در این تحقیق پودر تجارتیiCoCrAlYSi تحت عملیات آسیابکاری برودتی در محیط نیتروژن مایع و آسیاب کاری در هوا به مدت ۸ ساعت قرار گرفت و آنالیز فازی و مورفولوژی این پودرها توسط آزمو ن های پراش پرتو X میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. همچنین آزمون اکسیداسیون پیوسته در دمای ۱۰۰۰ بر روی پودر تجارتیNiCoCrAlYSi قبل و بعد از عملیات آسیابکاری برودتی و پودر آسیاب کاری شده در هوا انجام گرفت و تغییرات وزن آنها با گذشت زمان اکسیداسیون بررسی شد. نتایج آزمونهای پراش پرتوایکس نشان میدهد که در اثرآسیابکاری برودتی و آسیابکاری در هوا پهن شدگی مشخص پیکهای مربوط به فازγغنی ازCr و Niو فاز(Ni3Al)γ′و عدم حضور پیکNiAl)βاتفاق میافتد. مطالعاتSEMنشان داده که متوسط اندازه ذرات پودرNiCoCrAlYSi پس از عملیات آسیابکاری برودتی افزایش یافت و آسیابکاری برودتی پودر کروی اولیه منجر به تشکیل ذرات باشکل بیضوی خشن شد اما پس از آسیابکاری در هوا به دلیل آلوده شدن پودرها و تشکیل ذرات اکسیدی، متوسط اندازه ی ذرات نسبت به آسیابکاری برودتی کاهش یافت و ذراتی با مورفولوژی بسیار نامنظم شکل گرفتند که برای پروسه های پاشش حرارتیHVOF مناسب نخواهند بود. علاوه بر این نتایج آزمون اکسیداسیون نشان دا د که پودر آسیاب کاری برودتی شده مقاومت به اکسیداسیون بهتری نسبت به پودر تجارتی و پودر آسیابکاری شده در هوا دارد