سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

الیاس زندی – ناظرشرکت مشاور مهارآب، دانشجوی ارشدعمران آب( دانشگاه علوم و تحقیقات)
افشین نوروزی – دانشجوی ارشد ساز ههای هیدرولیکی

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است به بررسی نشت در سدهای خاکی از ابتدای ساخت، اولین آ بگیر ی و مراحل پ ایش پرداخته شود. از میان سدهای خاکی، سد گتوند که بلندترین سد ایران است وبه تازگی آ بگیری شده است مورد بررسی قرار م یگیرد و سپس برخی ابزارهای دقیق مربوط به انداز هگیری نشت که در این سد مورد استفاده واقع شد هاند معرفی م یشود و در نهای ت روش کاربرد پراش بریلوین به عنوان روشی برای پایش س دهای خاکی بررسی م یشود.