سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا اشرفی – استادیار دانشگاه رازی
سمیه یاقوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین بیدمشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دربررسی رفتار یک مصالح هموارهنحوه عملکرد آن درحالت بارگذاریبحرانی و هنگام گسیختگی حائز اهمیت است یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی بتن و ازجمله بتن مسلح می باشد که میتوان از آن درپی ساختمان و همه اجزای ساختمان استفاده کرد یکی از مواد کاربرد بتن مسلح استفاده از آن درساخت دیوارهای خاک دوخت دائمی است که درطول عمر خدمات دهی تحت بارهایی از قبیل فشارخاک جانبی سربار ناشی از سازه های مجاور زلزله و غیره قرارمیگیرند برای یافتن بحرانی ترین حالت درهر تراز از خاک باید درتحلیل دیوارهای خاک دوخت هم شرایط بارگذاری درطی ساخت و هم پس از آن را درنظر گرفت بحرانی ترین وضعیت پس ازتکمیل دیوار ممکن است به دلیل ترکیب بارهای دراز مدت مثل بارمرده بارزنده یا ترافیک و بارهای اضافی مانندزلزله رخ دهد اما بحرانی ترین مورد درطی ساخت هنگامی رخ میدهد که پایین ترین سطح گود موقتا بدون نگهدارنده باقیمانده و هنوز میخ ها و شاتریک نصب نشده باشند. دراینمقاله به بررسی این مودها و چگونگی رفتار دیوار درهریک از این مودها خواهیم پرداخت