سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا گودرزی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه از دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی قاسمیه – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله اتصال خمشی پیچی یعنی اتصال پیچی با صفحه انتهایی همتراز با چهارپیچ برای شناسایی مودهای گسیختگی اتصالات خمشی توسط روش اجزا محدود بررسی شد هاست درمدل اجزا محدود اثرات غیرخطی شامل غیرخطی بودن رفتار مصالح و لنگر خمشی صورت گرفت و منحنیه ای اندرکنش نیروی محوری لنگر خمشی ترسیم شد ملاحظه شد وجود نیروی محوری با مقدار نه چندان زیاد نسبت به نیروی تسلیم مقطع تیر میتواند موجب تغییر درمود گسیختگی اتصال و درنتیجه تغییر درظرفیت خمشی پیش بینی شده اتصال درحالت بدون وجود نیروی محوری شود. نیز ملاحظه شد که شکل عمومی نمودار اندرکنش نیروی محوری لنگر خمشی تابع ابعادبندی اتصال نمی باشد.