سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید رضا محمدی –
غلامعباس اکبری –
سیما خوضخلق –
اعظم نیر –

چکیده:

سالیکورنیا Salicornia.L. یک جنس از گیاهان یکساله خانواده کنوپودیاسه است که به صورت گیاه علفی با ساقههای آبدار و گوشتی ظاهر میشود و به عنوان یکگیاه هالوفیت با قابلیت زراعی به منظور تولید روغن و علوفه شناخته شده است و پتانسیل بالایی جهت کشت با استفاده از منابع آب شور دریا دارد. به منظور ارزیابی سطوح مختلف شوری بر رشد و نمو سالیکورنیا، سطوح تیمار شوری با کلرید سدیم در ۶ سطح ۰،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۴۰۰،۶۰۰ میلی مولار و در ۳ تکراراعمال شد. پس از اعمال تیمار ها طی دوره ۶۰ روزه نمونه برداری ها انجام شده و وزن خشک اندام هوایی، پتانسیل آبی وعناصر معدنی در اندام هوایی اندازه گیری شد. بیشترین رشد و نمو و ماده خشکتولید شده در شوری ۲۰۰ میلی مولار مشاهده شد و در سطوح بالاتر شوری نیز تا ۴۰۰ میلی مولار رشد مناسبی بدست آمد. با توجه به رشد مطلوب سالیکورنیا در سطح شوری آب دریا وکاربرد ها ومصارف گونا گون آن، این گیاه می تواند به عنوان یکگیاه زراعی مورد کشت و بهره برداری قرار گیرد و تولید روغن و علوفه با ایجاد مناظر طبیعی در اراضی شور ساحلی با بهبود واحیاء چرخه های اکولوژیک نقش مهمی در حفظ زیبایی و ایجاد اکوسیستم های پایدار در این مناطق داشته باشد. اما توسعه اکشت این گیاه به صورت زراعی با موانعی مانند عدم دسترسی به بذور اصلاح شده، نبود تجهیزات مکانیزاسیون مناسب کشت این گیاه،عدم دسترسی به صنایع تبدیلی و… روبرو استکه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد