سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین عنبرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی کاظمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
صابر خداپرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
طیبه ادیب نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تجارت الکترونیکی در حال گسترش جهانی است و یکی از مدها و روش های تجاری تلقی می شود. شرکت های کوچک به دلیل نقش مهم دراقتصاد کشور ایران درصورت به کارگیری تجارت الکترونیکی می توانند بهره وری و کارآیی کل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند. پدیده دیگری که در ایران و جهان قابل توجه است، به وجود آمدن بنگاه هایی است که در حوزه دیجیتال مشغول به فعالیت هستند. شناخت موانع و تسهیل کننده ها به برنامه ریزان و مدیران دولتی کمک می کند تا با شناخت این عوامل بتوانند فضایی را فراهم کنند تا بنگاه هایی بیشتری در فضای دیجیتال ایجاد و مشغول به فعالیت بشوند. از این رو در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از نظر کارشناسان و ادبیات تحقیق موانع کارآفرینی درحوزه دیجیتال در شهر زاهدان بررسی شود. پرسشنامه ۲۶ سوالی با طیف لیکرت پنج نقطه ای طراحی شد. ضریب پایایی کلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ۰/۷۳۸ به دست آمده است. با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات پرداخته ایم که تنها یک فرضیه تأیید نشده است و با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS به رتبه بندی زیر شاخص ها پرداخته ایم.