سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین علی کرمی – مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
سیدجمال فرج الله حسینی – استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد چیذری – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گسترش و پذیرش کاربردهای فناوری زیستی باعث تغییرات عمده ای در اقتصادکشورها و جهان شده است فناوری زیستی یک موضوع استراتژیک است که می تواند بصورت گسترده درراستای نیل به هدف توسعه بازار ملی و بین المللی استفاده شود هدف این تحقیق بررسی موانع و چالشهای پیش روی پذیرش فناوریهای زیستی در محصولات باغی استان ایلام از دیدگاه کارشناسان و محققان بوده است جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و محققان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بوده اند. روش های مورد استفاده دراین تحقیق شامل آمار توصیفی و استنباطی تحلیل بوده است در آمار توصیفی از فراوانی درصد میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ۵۸/۷ درصد پاسخگویان نمونه آماری اعتقاد دارند که میزان تاثیر رفع موانع و چالشهای در پذیرش فناوری زیستی در حد زیاد می باشد براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره دو متغیر عدم باور لازم مدیران و سیاستگزاران به فناوری زیستی و نبود محققان کارآمد کافی در زمینه فناوری زیستی تبیین کننده تغییرات متغیر وابسته هستند.