سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کامل محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، گروه جغرافیا ، دا

چکیده:

روستا و روستا نشینی در ایران از جایگاه و اهمیت بسیار برخوردار است عدم توجه به فضاهای روستایی ،بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی و نیروی انسانی پرتوان روستا از مشکلات اساسی در دستیابی به توسعه روستایی است . شناخت و تحلیل ویژگیهای برنامه ریزی توسعه روستایی کشور و بررسی و تحلیل موانع و تنگناهای توسعه از منظر برنامه ریزی میتواند راه را برای توسعه یکپارچه روستاها هموار سازد . مشکلات و مسائل نواحی روستایی کشور بسیار است و هر ناحیه روستایی مسائل و مشکلات خود را دارد با وجود این نواحی روستایی کشور در مجموع با مسائل و مشکلاتی مواجه اند که توجه به آنها علاوه بر اینکه ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی را ایجاب می کند بلکه باید توجه خاصی به برنامه ریزی منطقه ای و محلی و برنامه ریزی نامتمرکز نمود تا الویتهای موجود در هر منطقه بطور دقیق مشخص گردد . در این مقال ه سعی شده است در برنامه ریزی برا ی نواحی روستایی مسائلی از قبیل توجه ب ه مراکز روستای ی سطح پایین، پیامدهای تمرکزگرایی در برنامه ریزی توسعه روستایی و چالش های ساماندهی روستایی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای می باشد و نهایتاً مورد بحث و بررسی و نتیجه گیری قرار گرفته اند .