سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا موسوی – کارشناس ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محمدحسن مبارکی – عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ابوالقاسم عربیون – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل موانع حمایت از کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از دیدگاه اعضای هیات علمی به انجام رسیده است. با بهره‌گیری از فرمول کرجسی و مورگان، ۹۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتخاب و از طریق روش‌نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یک پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق برای گردآوری داده‌ها تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر پایه نظرات گروهی از اعضای هیات علمی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است و پایایی آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ (۷۶/۰) محاسبه شده است. با استفاده از نرم‌افزار آماری ۱۶ SPSS داده‌های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان نتیجه تحقیق، ۱۰ مورد از موانع حمایت از کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات علمی شناسایی و اولویت‌بندی شده است و راهکارهایی برای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارایه شده است