سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیرحسین امیرخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محمود متقی – کارشناس کامپیوتر،کارشناس ارشد مدیریت (

چکیده:

اینپژوهش با استفاده از مدل سه شاخگی دکتر میرزایی اهرنجانی (عوامل رفتاری ، ساختاری و زمینه ای ) و باافزودن بعد چهارمی به این مدل(عوامل ماهیتی) موانع و راهکارهای پیاده سازی تجارت الکترونیک را در صنعت بیمه با مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا مورد تحقیق قرار داده است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، برای آزمون فرضیه ها و توصیف وضعیت فعلی ،توصیفی است و با روش های کتابخانه ای و پیمایشی انجام پذیرفته شده است. فرضیه های اصلی حاکی از مؤثرترین موانع پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در صنعت بیمه از جمله شرکت بیمه آسیا می باشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ومعاونین مدیران، رؤسای بخشهای مختلف بیمه و معاونین آنها، کارشناسان ارشد و خبرگان ITشرکت بیمه آسیا درساختمانهای ستادی تهران و به تعداد ۱۵۳ نفر میباشد. نمونه به روش تصادفی طبقاتی و با حجم ۱۱۰ نفر انتخاب شد. سپس بر این اساس پرسشنامه ای حاوی ۲۵ سوال تنظیم و توزیع شد که در آن متغیرهای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند و برای تحلیل آن از آزمونهای علامت، آزمون فریدمن ، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره ، برای سنجش تأثیرگذاری و اهمیت عوامل استفاده گردید. آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیه های این تحقیق به این نتیجه منجر شد که هر یک از عوامل رفتاری، زمینه ای، ساختاری و ماهیتی مانع پیاده سازی و توسعه تجارتالکترونیک در صنعت بیمه از جمله شرکت بیمه آسیا می باشند.یافته ها حاکی از آنست که عوامل رفتاری و ماهیتی بالاترینتاثیر را برعدمتوسعه و پیاده سازیتجارت الکترونیکدارا میباشد. در انتها، با توجه به یافته های تحقیق، راهکارهای پیشنهادی بویژه در حوزه فرهنگی و رفتاری ارائه گردیده است