سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اکبر رئیس پور –

چکیده:

هدف از این پژوهش پیمایشی بررسی موانع کاربست مهارت هایمدیریت درسطح مدیران مدارس می باشد جامعه آماری دراین پژوهش کلیه مدیران مدارس ابتدایی راهنمایی و متوسطه شهرستان بابل به تعداد۵۰۰ نفر میباشد که نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ۲۱۷ نفر محاسبه شد و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند روش گرداوری اطلاعات دراین پژوهش از روش اسنادی و پرسشنامه که شامل ۳۵سوال با ضریب پایایی ۰/۸۱ استفاده شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازروش های امار توصیفی و استنباطی شامل شاخصه های میانگین انحراف معیار و t تک متغیره با کمک نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی استفاده شد عدم آگاهی از مهارته ای برنامه ریزی ارزشیابی امور مالی و بودجه بندی و تضعیف موقعیت اداری مدیران اموزشی صرف شدن بیشتر وقت مدیران به انجام فعالیت غیراموزیش نظیر کارهای خدماتی تعمیراتی و اجرایی درعدم کاربست مهارتهای مدیریتی به عنوان موانع کاربست مهارت های مدیریت درسطح مدیران مدارس میباشد.