سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فهیمه رضایی – فوق لیسانس تربیت بدنی

چکیده:

تغییر و تحولات سریع علم و فناوری در جهان و تلقی ورزش به مثابه یک حرفه از یک طرف و تبدیل آن به یک صنعت از طرف دیگر، دست اندرکاران ورزش را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آن ها نیازمند بکارگیری رویکردها و روش های خلاقانه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی موانع ساختاری کارآفرینی در ورزش استان مازندران می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کابردی است. جامعه آماری پژوهش، کارآفرینان ورزشی و مدیران ادارات تربیت بدنی استان مازندران هستند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با پایانی ۰/۹۲=α صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss16 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ورود افراد غیر ورزشی و غیر متخصص به ورزش، کمبود نیروی متخصص مورد نیاز کارآفرینی در سطح استان و نبود زیر ساخت های کافی کسب و کار ورزشی، از موانع ساختاری توسعه کارآفرینی در ورزش استان می باشند. نتای حاصل از تحقیق در راستای پژوهش های زارع (۱۳۸۷) و النا (۲۰۰۹) است. با توجه به نتایج بدست آمده، می توان با برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای کاربردی جهت رفع موانع شناسایی شده، کارآفرینی ورزشی را رونق بخشید.