سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد زمانی منش – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
کورش فتحی واجارگاه – دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
علی جعفری راد –

چکیده:

در این پژوهش سعی بر شناسایی موانع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف اکربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی جزء تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بوده (N=575) که با استفاده از جدول کریجکی و مورگان ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه پژوه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی مناسب با حجم انتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بوده که روایی محتوایی آن پس از مطالعه پرسشنامه توسط متخصصان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسنامه با استفاده از ظریب آلفای کرانباخ ۰/۸۸ به دست آمد. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که: ۱-تی تک نمونه ای محاسبه شده در سطحα=۰/۰۵ بیانگر معناداری میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص موانع درون دانشگاهی و موانع برون دانشگاهی در حد زیاد بود. ۲- نتایج آزمون تی مستقل حاکی از عدم وجود تفاوت معناداری بین اظهارات پاسخگویان بر اساس متغیر جنسیت و محل اخذ مدرک بود اما نتایج تحلیل واریانس یک راهه حاکی از وجود تفاوت معناداری در اظهارات پاسخگویان بر اساس متغیر مرتبه دانشگاهی بود. ۳- نتایج آزمون فریدمن بیانگر آن بود که به زعم پاسخگویان موانع برون دانشگاهی اولویت اول و موانع درون دانشگاهی اولویت دوم در خصوص موانع جذب دانشجواین خارجی است. در بین گویه های موانع برون دانشگاهی «عدم اعطای استقال به دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان» اولویت اول و در بین گویه های موانع برون دانشگاهی «توجه نکردن به سیاست افزای دانشجویان خارجی در چشم انداز و رسالت دانشگاه ها» اولویت اول بود.